קפוץ לתוכן


מתנות לאביונים


אין תגובות לנושא זה

#1 yinds

    משתמש מתחיל

  • רשומים
  • דרגותדרגות
  • 196 הודעות

תאריך פרסום 08 מרץ 2011 - 06:28 PM

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים.

וכתב הרמב"ם (הלכות מגילה פרק ב), חייב אדם לשלוח לחברו שתי מנות בשר, או שני מיני תבשיל, או שני מיני אוכלים (מאכלים), שנאמר: ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד, וכל המרבה לשלוח לרעים הרי זה משובח. וחייב לחלק לעניים מעות או מיני אכלים ביום הפורים, לא פחות משני עניים, שנותן לכל אחד מתנה אחת, שנאמר: ומתנות לאביונים. ומוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים יותר מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לחברים, שאין שמחה גדולה מפוארה יותר מלשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים הללו, הרי הוא דומה לשכינה, שנאמר: "להחיות רוח שפלים ולהחיות נפש נדכאים".ירא שמים יתן מתנות לאביונים בעין יפה ובסבר פנים יפות, והנה שכרו ופעולתו לפניו. וכמה הוא חיוב מתנות לאביונים?, הנה מעיקר הדין אין קצבה במעות פורים, כי מן הדין די בנתינת פרוטה, שהוא סכום הקטן שיש בכל מקום (וכגון בארץ ישראל, מטבע של עשר אגורות לכל אביון), ומכל מקום כאמור, עדיף להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודת פורים ובמשלוח מנות, (ועל כל פנים נכון שלא יפחות מסכום שיוכל האביון לעשות ממנו סעודת פורים.


הנותן מעות לגבאי צדקה, שהוא מחלקם לעניים בו ביום, יוצא ידי חובת מתנות לאביונים, ששלוחו של אדם כמותו. וכן נוהגים רבים כיום, שהם נותנים לגבאי נאמן את כספי המתנות לאביונים, והוא שלוחם לתת את כספי המתנות לעניים ביום הפורים. ועדיף לנהוג כן ממה שיתן בעצמו את מעות המתנות, לאביונים כאלה אשר אינו יכול לדעת בודאות שהם ראויים למתנות אלו.


אולם כאן המקום להזהיר, כאשר נותנים את מעות הפורים לגבאי צדקה, שיש להזהר מאד מאד לתת אותם אך ורק לגבאים נאמנים יראי שמים, שלא יגזלו את המעות לעצמם, כפי שבעוונות הרבים אנו שומעים על איזה אנשים לא ישרים, הנוטלים לעצמם את הרוב הגדול מן המעות של צדקה הנאספים על ידיהם, והם מנצלים אנשים מסכנים בכדי להתעשר על גבם, ה' ירחם. וכבר כתב הגאון יעב"ץ בספרו מגילת ספר, לפני כשלש מאות שנה, שרוב כספי הצדקות שהיו מיועדים לעניי ירושלים, נגזלו על ידי גבאי הצדקה, שהעבירום מיד ליד, והתעשרו על ידיהם, ולעניי ירושלים לא נותר אפילו מקצת מן הכסף, עד שנפסקה קהילת האשנזים בירושלים להתקיים מחמת כן. וכן הדבר הזה, כאשר אנו יודעים בידיעה ברורה, שיש איזה ארגונים מפורסמים האוספים מעות לצדקה עבור יתומים ואלמנות, וגוזלים את כל כספי הצדקה לעצמם, ולנפשות האומללים לא נותר כי אם מקצת מן הקצת ממה שנאסף עבורם. ואותם גבאים גזלנים אוכלי שוד עניים, מציגים עצמם כאנשים ישרים ותמימי דרך, ויש לכל אדם להיות פקח, להשמר מהם מאד. וכל אדם שומר נפשו ירחק מאנשים כיוצא באלה, ויזהיר גם אחרים שלא לתרום להם, כי בתרומה לארגונים אלה לא מתקיימת כלל מצות צדקה. ואין להאריך. ויש לתת את כספי המתנות לאביונים ושאר כספי הצדקה אך ורק לגבאים יראי שמים בתכלית, או לתלמידי חכמים האחראים בעצמם להעביר את הכספים ליראי שמים.


(ואנו ממליצים להעביר את כספי הצדקה לרבנים יראי שמים שנמצאים בכל אתר ואתר, והם יחלקום לעניים. וכן אנו מכירים ויודעים שעמותת "שלום יעשה" בעיר הקודש ירושלים, בראשות הרב אבשלום כהן שליט"א, מעבירים את כספי הצדקה באמת ואמונה למשפחות נזקקות, ותועלת הרבים, אנו מפרסמים את מספרם: 1-7001-700-500-635 -500-635 ). ושומע לנו ישכון בטח,קרדיט לאתר הלכה היומית